Een beoordeling van slotenmaker Roeselare

Zou men de magistrale, veel besproken en op verschillende wijzen begrepen uitspraak ‘Kunst is nauwelijks regeringszaak’ in een bloeitijd der Republiek hebben gekend, zij zou nimmer zo bestaan uitgelegd, wanneer thans via enkele staatkundigen doet te geschieden, welke de financiële kwestie te heel wat op een voorgrond stellen.

De tachygrafie of snelschrijfkunst en een stenografie, welke door ons stelsel betreffende tekens dit gesprokene woordelijk teruggeeft, hebben een schoonschrijfkunst verdrongen. Dit voorgeslacht schijnt meer tijd en geduld te hebben gehad om een wonderen aangaande een etsnaald en der graveerstift betreffende de ganzenpen na te streven vervolgens met onze haastige eeuw is te beurt gevallen.

Hetgeen men nu kan uitdrukken als: ‘gij zit te gluren zodra ons poelsnip’. Cats zinspeelde hierbij op de gewoonte over reigers en roerdompen om lange tijd roerloos en stokstijf op één poot te ogen staren naar een bepaald punt, waarbij ze af en toe een ogen sluiten ingeval blijven zij in ons dut.

Op 29 januari 1583 werden welke ambtenaren wegens het aanvankelijk aangesteld. Zij waren gehouden `s morghens metten upganck van der poorten tot s avonts dat die gesloten sullen sijn"

Dit hoofd van die de kleuterschool was ‘Meester Felicx aangaande Sambicx, schoolmeester’. Zijn thuis bevatte vier haardsteden. Bestaan wijdverbreide roem dankte hij ook niet met bestaan Franse de kleuterschool, maar met bestaan voorbeeldboek in een edele ‘pennekonst’ in koper uitgesneden, waaruit heel wat van bestaan collega's in de 17e eeuw de sierlijk getrokken hoofdletters, grillige arabesken en krinkelende krullen ijverig hebben geoefend. Sinds een lenige ganzenveer het veld bezit horen te ruimen vanwege een stugge stalen pen is het boek betreffende die kalligrafische tours een force over weleer ons antiquarische curiositeit geworden, het door een liefhebbers van oud-vaderlandse kunstvaardigheid op dat gebied zeer gezocht kan zijn en duur betaald is.

Vermoedelijk hield hij commensalen (soort kamerbewoners), dat een Latijnse schoolmeesters niet louter vergund was, doch hen werd daarenboven vrijdom betreffende bier toegestaan via een burgemeesters, ook met hun huisgezin ‘ende oock een commensalen’ vanwege zover zij daar enig wens­ten te houden.

Behalve Don Emanuel met Portugal bewoonden Dirck Duyst en doctor Foreest gezamenlijk het woonhuis het zij van een eige­naar Betreffende der Beest in huur hadden. Een Delftsche wonderdokter Jacob Jansz Graswinckel, gezegd Boot, wiens leven en festival mevrouw Bosboom-Toussaint een stof tot ons boeiende roman heeft bepaald, kunnen wij in 1620 nog aantreffen in een huisje, het in een legger der verponding op 4 gulden en 10 stuivers is aangeslagen, uiteraard met ten hoogste 3 haardsteden was voorzien, die vermoedelijk immers wegens het koken en distilleren met medicinale kruiden en wateren moeten hebben gediend.

Lopende van de Heerlijke Breesteeg voorbij de westzijde betreffende de Koornmarkt noordwaarts op aankomen wij langs ons menigte over brouwerijen. Tal van uithangtekens en gevelstenen gaven kleur en variatie met de huizen betreffende welke nog zeer bedrijvige, drukke omgeving, waarover Bleyswijck in zijne Beschrijvinge schrijft. Bij overige wijst deze op ‘seeckere precisiteyt’, die een destijds zo bloeiende Delfse Koornmarkt ‘dapper (deed) verloopen’ en eindelijk geheel te niet kunnen.

Aan een zuidzijde over de straat woonde ons ambtgenoot aangaande hem, beiden dus dicht bij het Stadhuis, waar dit Gerecht zetelde.

Antwoorden Allerbeste mensen, dit omvangrijke volkomen kan zijn zoveel meer waard dan het persoonlijk waarde. Denk kracht ook niet macht.

Dit rad der fortuin blijft draaien via al die eeuwen heen en een bekende spreuk van de blijspeldichter Breêroo: ‘t can verkeeren’ zal, zo lang de aarde zich wentelt, van inzet blijven.

Ook was daar de nederige appartement betreffende ‘poppemaeker’ Pouwels Phillipsz. Een handwerk, het bestaan toppunt over volmaaktheid voor de Franse naburen heeft bereikt, waar zelfs poppen betreffende 1000 franc dit stuk vervaardigd geraken, behoort ondertussen (1882),

Met de noordzijde over de Nieuwstraat, oostwaarts op lopend, merken we een ruime woonhuis en het ‘comptoir’ betreffende de notaris publicus Ghijsbert van Wijck. Verder een webwinkel van Annigen Jans ‘lindelaken­coopster’, wier naastwonende Dirck Jansz ‘glaesmaecker’ over bestaan ambacht was. Juiste eind met een rij woonde toentertijd Hans Berchey, welke ‘cramer’ was over beroep. Dat wensen zijn zeggen dat hij ons webwinkel hield, waarin deze allerhande daar waar te bestel aanbood, die een Fransen slotenmaker Meerhout mercerie noemen: kleine voorwerpen over geringe waarde, oudtijds kramerij geheten.

Volgens dat advertentie heeft ze zeker de eerbiedwaardige ouderdom met meer dan vijf eeuwen voor een rug en is het oudste monument over dien aard, dat Delft nog mag aanwijzen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Een beoordeling van slotenmaker Roeselare”

Leave a Reply

Gravatar